برای تصویب و انجام دفاع و اخذ نمره پایان نامه/رساله مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهید:

1- تدوین و تصویب پروپوزال

مراحل تدوین و تصویب پروپوزال

دریافت پروپوزال ارشد

فرم طرح در شورای پژوهشی ارشد

تذکرات ضروری

راهنمای ثبت الکترونیکی پروپوزال دکتری

دریافت پروپوزال دکتری فرم طرح در شورای پژوهشی دکتری سیستم ثبت پروپزوال

2-تدوین پایان نامه و دفاع

مراحل تدوین پایان نامه ارشد

فلوچارت انجام دفاع ارشد

صدور معرفی نامه پژوهشی

تذکرات ضروری
مراحل تدوین رساله دکتری فلوچارت انجام دفاع دکتری آیین نامه نگارش پایان نامه / رساله جلسات دفاع

1-3- تسویه پژوهشی

مراحل تسویه پژوهشی ارشد

مراحل تسویه پزوهشی دکتری

کمیته اخلاق

تذکرات ضروری

2-3-مقالات

سامانه ارزیابی نشریات

آدرس دهی مقالات

نکات ضروری در چاپ مقالات

 
دسترسی های سریع:
فرم های پژوهشی واحد... پرسش های متداول

آیین نامه ها و فرم های پایان نامه/رساله

فرم های پژوهشی به تفکیک مقطع تحصیلی

 

آخرین اخبار