دانشکده علوم پزشکی به بلوک آموزشی ۲ طبقه ۵ منتقل شد * اعلام آخرین مهلت ارایه مدارک دفاع از پایان نامه / ‏‬ رساله * به علت برگزاری امتحانات برای انجام کارهای اداری بعد از ۳۰ دی ماه رجوع نمایید.

امور پایان نامه / ‏‬ رساله امور آموزشی دانشجویی و فرهنگی گروه های آموزشی اطلاعیه ها

 

 
 

دسترسی سریع به گزینه ها:

اطلاع رسانی: