مسئولین EDO

مسئول EDO توسط رئیس دانشکده و اعضاء کمیته توسط گروه‌های آموزشی معرفی شدند.

1.       دکتر زهرا جلیلی

مسئول EDO

2.       آقای دکتر حاج نبی

نماینده گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

3.       سرکار خانم دکتر زارعی

نماینده گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

4.       سرکار خانم دکتر عطایی

نماینده گروه علوم تغذیه

5.       جناب آقای دکتر موحدی

نماینده گروه علوم بهداشتی در تغذیه

6.       سرکار خانم دکتر محمدخان

نماینده محترم گروه کنترل کیفی و بهداشتی