اعضای هیات علمی گروه تحصیلات تکمیلی تغذیه

دکتر ابوالقاسم جزایری

تحصیلات: دکتری تخصصی

 

رشته: تغذیه

مرتبه علمی: استاد

نحوه همکاری: نیمه وقت

سمت: مدیر گروه علوم تغذیه (کارشناسی ارشد)

پست الکترونیکی: djazayery@yahoo.com

رزومه

شهریار اقتصادی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: تغذیه

مرتبه علمی: استاد

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی و مدیرگروه علوم تغذیه

پست الکترونیکی: segtesadi@gmail.com

رزومه

سید علی کشاورز

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: تغذیه و بیو شیمی

مرتبه علمی: استاد

نحوه همکاری: نیمه وقت

سمت: عضو هیأت علمی

پست الکترونیکی: S_akeshavarz@yahoo.com

رزومه

دکتر فریدون سیاسی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: بهداشت عمومی و تغذیه

مرتبه علمی: استاد

نحوه همکاری: نیمه وقت

سمت: عضو هیأت علمی

پست الکترونیکی: siassif@sina.tvms.ac.ir

رزومه

دکتر فاطمه کرمی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: ژنتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی

پست الکترونیکی:

رزومه

دکتر عسل عطایی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: تغذیه

مرتبه علمی: استادیار

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی

پست الکترونیکی:

رزومه

دکتر سارا صرافی زاده

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: تغذیه

مرتبه علمی: استادیار

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی

پست الکترونیکی:

رزومه

دکتر امیر حسین خلیفه سلطانی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: علوم بهداشتی

مرتبه علمی: استادیار

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی

پست الکترونیکی: dr.amirhoseinesoltani@yahoo.com

رزومه

دکتر آریو موحدی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: تغذیه

مرتبه علمی: استادیار

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی

پست الکترونیکی:

رزومه

دکتر زهره طباطبائیان

تحصیلات: کارشناسی ارشد

1509878666-img-20160702-142138.jpg

رشته: بیوشیمی

مرتبه علمی: مربی

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی

پست الکترونیکی:

رزومه