کادر اداری

سمیه خدادایان رئیس اداره آموزش
فرحناز برکادهی کارشناس مسئول  امتحانات
سید مهدی ذاکری کارشناس آموزش