کادر اداری

دکتر به آفرید قلندری مدیر پژوهش
علی جلیلی کارشناس پژوهش