کادر اداری

مدیر پژوهشی دانشکده:

دکتر به آفرید قلندری

 

کارشناسان:

- نیکو همتی

- لیلا میران زاده

- علی جلیلی

- آرش خلیلیان