گزارش فعالیت های انجام شده EDO

فعالیت های انجام شده EDO در آذرماه

1.       برگزاری کارگاه آموزشی طرح و دوره درس Course & Lesson Plan در دانشکده مورخ 23/9/94

2.       چاپ و انتشار پمفلت ارزشیابی 360 درجه

3.       تهیه مقالات و خبر برای دو هفته نامه نشریه علمی ـ خبری "پویش"