گروه اقتصاد بهداشت - کارشناسی ارشد

دکتر سید جمال‌الدین طبیبی
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته: برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی - فوق دکترا
مرتبه علمی: استاد
سمت: مدیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پست الکترونیکی: sjtabibi@yahoo.com
دریافت رزومه


 

دکتر انیسه نیک روان

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته:
مرتبه علمی: استادیار
سمت: اقتصاد بهداشت
پست الکترونیکی:

رزومه