طرح درس علوم تغذیه (کارشناسی)

 

دکتر علی کمیلی

پاتوفیزیولوژی

 

دکتر افشین آخوندزاده

ایمنی و کیفیت میکروبی مواد غذایی

بهداشت و مسمومیت غذا یی

روشهای نمونه برداری مواد غذایی

میکروب شناسی مواد غذایی

 

 

دکتر زهرا جلیلی

جامعه شناسی پزشکی

 

دکتر جوانمردی

بیوشیمی متابولیسم

بیوشیمی مقدماتی

 

دکترحسن حامدی

اثر فرایند بر ارزش غذا

اصول نگهداری مواد غذایی

بهداشت عمومی

 

دکتر امیر حسین خلیفه سلطانی

بهداشت عمومی

روانشناسی

سمینار

مدیریت بخش غذا

 

دکتر داود شجاعی زاده

جامعه شناسی پزشکی

 

دکتر سارا صرافی زاده

ارزیابی وضع تغذیه

اکولوژی تغذیه

تغذیه گروها

رژیم درمانی ۲

زبان تخصصی

کاربرد رایانه در علوم تغذیه

 

دکتر طباطبائیان

بیوشیمی متابولیسم

بیوشیمی مقدماتی

 

دکتر عباسی

ایپدمیولوژی بیماری ها

فیزیولوژی تغذیه

فیزیولوژی

 

دکتر عسل عطایی

اکولوژی غذا و تغذیه

تغذیه اساسی ۱

تغذیه اساسی ۲

تغذیه گروه های ویژه

تنظیم برنامه غذایی

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی

مدیریت برنامه های تغذیه

 

دکتر فاطمه کرمی

اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی

آناتومی

فیزیولوژی

 

دکتر آریو موحدی

اصول آموزش و مشاوره تغذیه

اصول ایمونولوژی

داروشناسی

رژیم درمانی ۱

رژیم درمانی ۲

 

دکتر پیمان مهستی

روش تحقیق

 

دکتر انیسه نیک روان

آمار حیاتی

 

دکتر انوار

انگل شناسی