اعضای هیات علمی آموزش و ارتقای سلامت

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 

دکتر زهرا جلیلی
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مرتبه علمی: دانشیار
سمت: مدیرگروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
پست الکترونیکی:
zahra.jalili@gmail.com

رزومه


 

 

دکتر رضا توکلی
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مرتبه علمی: دانشیار
سمت: عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
پست الکترونیکی:

رزومه