راهنمای انتخاب واحد (ورودی 95)

جهت انتخاب دقیق واحدهای درسی پس از مطالعه دقیق موارد ذیل در قسمت امور آموزش (چارت تحصیلی) مراجعه نمایید.

رشته علوم تغذیه (کارشناسی ارشد)

دانشجویانی که رشته مقطع پایه آنان علوم تغذیه می باشد کلیه دروس ردیف ۶ تا ۱۰ مندرج در چارت تحصیلی را انتخاب نمایند. در صورت غیر مرتبط بودن رشته مقطع پایه (کارشناسی) علاوه بر دروس ردیف ۶ تا ۱۰ از دروس پیش نیاز تا سقف ۱۴ واحد انتخاب نمایند.

رشته علوم بهداشتی در تغذیه (کارشناسی ارشد)

دانشجویانی که رشته مقطع پایه آنان علوم تغذیه می باشد کلیه دروس ردیف ۱ تا ۵ و ۷ مندرج در چارت تحصیلی را انتخاب نمایند. در صورت غیر مرتبط بودن رشته مقطع پایه (کارشناسی) دروس ردیف ۳، ۴، ۵، ۷ و از دروس پیش نیاز تا سقف ۱۴ واحد انتخاب نمایند.

رشته علوم و صنایع غذایی – کنترل کیفی و بهداشتی (کارشناسی ارشد)

انتخاب کلیه دروس ردیف ۱ تا ۵ مندرج در چارت تحصیلی در ترم اول الزامی است.

رشته آموزش بهداشت (کارشناسی ارشد)

انتخاب کلیه دروس مندرج در چارت تحصیلی در ترم اول الزامی است.

رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (کارشناسی ارشد)

دانشجویانی که رشته مقطع پایه آنان مدیریت خدمات بهداشتی است ملزم به انتخاب واحد دروس ردیف ۱ و ۲ و ۷ و ۹ می باشند. در صورت غیر مرتبط بودن رشته مقطع پایه (کارشناسی) انتخاب دروس ردیف ۱ تا ۵ مندرج در چارت تحصیلی در ترم اول الزامی است.

 

رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی (کارشناسی ارشد)

انتخاب کلیه دروس ذیل الزامی است.

استانداردها و قوانین مواد غذایی – کلیات بهداشت محیط – اصول نگهداری مواد غذایی – ایمنی مواد غذایی – میکروب شناسی عمومی – میکروب شناسی مواد غذایی

رشته اقتصاد بهداشت (کارشناسی ارشد)

دانشجویانی که رشته مقطع پایه آنان اقتصاد می باشد انتخاب دروس ردیف ۱ تا ۵ الزامی است. در غیر اینصورت می بایست دروس ردیف ۱- ۲ -۶ – ۷- ۸ را انتخاب نمایند.

  1. جامعه شناسی پزشکی
  2. اقتصاد سنجی پیشرفته
  3. اقتصاد خرد پیشرفته
  4. اقتصاد کلان پیشرفته
  5. اقتصاد سلامت ۱
  6. اقتصاد خرد و کلان (جبرانی)
  7. مبانی اقتصاد سلامت (جبرانی)
  8. روش های پژوهش کمی (جبرانی)