مهندسی پزشکی (بیو الکتریک و بالینی)

این گروه شامل رشته ها مهندسی پزشکی - بالینی و مهندسی پزشکی بیو الکتریک می باشد.