مهندسی پزشکی (بیومکانیک و توانبخشی)

این گروه شامل رشته های مهندسی پزشکی -بیومکانیک و مهندسی پزشکی - مهندسی توانبخشی می باشد.