هیات رئیسه

ریاست دانشکده:

دکتر علی کمیلی

 

معاونت دانشکده:

دکتر فریدون نوشیروان راحت آباد