کادر اداری دانشکده

 

 

حوزه ریاست دانشکده علوم وفناوریهای پزشکی

دکتر علی کمیلی

ریاست دانشکده

دکتر فریدون نوشیروان راحت آباد

معاونت دانشکده

صابر آزادی

مسئول دفتر دانشکده

حوزه آموزش

سمیه خدادادیان

رئیس آموزش

آرزو شیردل

کارشناس آموزش

الهه حمزه لو

کارشناس آموزش

نسرین عوض زاده

کارشناس آموزش

محبوبه آقاجانی

کارشناس آموزش

آنوشا قهاری

کارشناس آموزش

سید مهدی ذاکری

کارشناس آموزش

مرجان عبدالهی

کارشناس مسئول اموردانش آموختگان

حوزه پژوهش

دکتر به آفرید قلندری

مدیر پژوهش

علی جلیلی مجارشین

کارشناس مسئول امورپژوهشی

نیکو همتی

کارشناس پژوهش

لیلا میران زاده

کارشناس پژوهش

آرش خلیلیان

کارشناس پژوهش

دبیرخانه

زهرا افشاری

دبیرخانه

حوزه آزمایشگاه ها

فردین قویدل

رئیس اداره آزمایشگاه ها

محمد صالح حسین زاده

کارشناس آزمایشگاه

فرزانه فرهنگ

کارشناس آزمایشگاه

رضا تهوری

کارشناس آزمایشگاه

مهدی مولائی

کارشناس آزمایشگاه

امیر قنبری

کارشناس آزمایشگاه

قاسم علی محمد پوراهر

کارشناس آزمایشگاه

حوزه اداری

محمد رضا صالحی

رئیس امور اداری دانشکده

حامد زهتاب یزدی

کارشناس اداری

حسین ولی پور

کارشناس اداری

حوزه امور دانشجویی وفرهنگی

خانم مهرآسا وهاب زاده

رئیس امور دانشجویی وفرهنگی

منیژه ابطحی

کارشناس امور دانشجویی وفرهنگی