چک لیست تایید مقالات به منظور اخذ مجوز فاع

احتراماً، با توجه به ضرورت اخذ مجوز دفاع دانشجویان مقطع دکتری تخصصی لازم است حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری دفاع یک نسخه از تصویر پذیرش مقاله به همراه مقاله پس از تکمیل چک لیست پیوست به معاونت پژوهشی ارسال گردد.

دانلود فایل