برای تصویب و انجام دفاع و اخذ نمره پایان نامه/رساله مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهید:

1- تدوین و تصویب پروپوزال

مراحل تدوین و تصویب پروپوزال

دریافت پروپوزال ارشد

فرم طرح در شورای پژوهشی ارشد

تذکرات ضروری

راهنمای ثبت الکترونیکی پروپوزال دکتری

دریافت پروپوزال دکتری فرم طرح در شورای پژوهشی دکتری سامانه مدیریت امور پژوهشی

2-تدوین پایان نامه و دفاع

مراحل تدوین پایان نامه ارشد

فلوچارت انجام دفاع ارشد

صدور معرفی نامه پژوهشی

تذکرات ضروری
مراحل تدوین رساله دکتری فلوچارت انجام دفاع دکتری آیین نامه نگارش پایان نامه / رساله جلسات دفاع

1-3- تسویه پژوهشی

مراحل تسویه پژوهشی ارشد

مراحل تسویه پزوهشی دکتری

کمیته اخلاق

تذکرات ضروری

2-3-مقالات

سامانه ارزیابی نشریات

آدرس دهی مقالات

نکات ضروری در چاپ مقالات

لیست نشریات معتبر و نامعتبر

دسترسی های سریع:
فرم های پژوهشی واحد... پرسش های متداول

آیین نامه ها و فرم های پایان نامه/رساله

فرم های پژوهشی به تفکیک مقطع تحصیلی

 

آخرین اخبار