دریافت رمز مجدد در سیستم الکترونیکی پروپوزال

تعداد بازدید:۲۲۰۹
کسانی که مشکل رمز در سیستم الکترونیکی پروپوزال دارند از دکمه بازیابی استفاده نمایند و رمز مجدد بگیرند در غیر اینصورت برای پی گیری به مسئول امور پایان نامه ها در ساختمان علوم انسانی رجوع نمایید.

( ۵ )