مسئول و کمیته های EDO

معرفی اعضای کمیته‌های دفتر توسعه آموزش پزشکی

مسئول EDO:       دکتر زهرا جلیلی

ردیف

عناوین کمیته

نام و نام خانوادگی مسوول کمیته

1

کمیته اعتبار بخشی

دکتر لیلا نظری منش

2

کمیته مشورتی و شورای آموزش دانشجویی

دکتر آریو موحد

3

کمیته برنامه‌ریزی درسی و طرح درسها

دکتر عسل عطایی

4

جشنواره‌های آموزشی و کمیته پژوهش در آموزش

دکتر بهنود عباسی

5

کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی

-

6

کمیته توانمندسازی اساتید

دکتر زهرا جلیلی

7

کمیته ارزیابی و ارزشیابی

دکتر انیسه نیک روان