مراحل دفاع مقطع کارشناسی ارشد

مراحل انجام دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
(دستورالعمل فوق را به دقت مطالعه نمایید)
 
مرحله اول
  • دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداقل شش ماه پس از تصویب موضوع پایان نامه در شورای پژوهشی د انشکده می توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند.
  • به این منظور زمانی که دانشجو پایان نامه خود را آماده نمود ابتد ا فایل pdf آن را در سیستم بارگذاری کرده و برای استاد راهنما و مشاور ارسال می نماید.

مرحله دوم
  • اساتید راهنما و مشاور از طریق کارتابل خود پایان نامه دانشجویان را مطالعه نموده و در صورت آمادگی دفاع، آن را تایید می نمایند.
  • ضمناً در صورتی که لازم است دانشجو قبل از برگزاری دفاع مواردی را در پایان نامه خود اصلاح نماید، اساتید می توانند در قسمت نوشتن پیام برای دانشجو موارد را ارسال نموده و پایان نامه را رد کنند تا دانشجو اشکالات یا نواقص را برطرف کرده و مجدداً برای اساتید ارسال نماید (در صورت رد پایان نامه توسط هر یک از اساتید، دانشجو مراحل ارسال پایان نامه خود را باید مجدداً از ابتدا طی نماید)

مرحله سوم
  • در صورت تائید پایان نامه توسط اساتید راهنما و مشاور، پایان نامه برای مدیر گروه مربوطه ارسال می گردد و پس از تائید پایان نامه توسط مدیر گروه پیغامی برای مدیر گروه ارسال می گردد مبنی بر اینکه باید داوران پایان نامه این دانشجو را مشخص نماید. پس از مشخص شدن داوران توسط مدیر گروه، پایان نامه دانشجو برای کارشناسان پژوهشی دانشکد ه ارسال می گردد.

مرحله چهارم
  • کارشناسان دانشکده پس از دریافت پایان نامه، احکام داوران پایان نامه را صادر می کنند و پس از امضاء فرم مخصوص داو ری توسط داوران انتخاب شده، فرم تعیین تاریخ دفاع که باید به تائید کلیه اساتید و مدیر گروه برسد توسط دانشجو به پژوهش دانشکده تحویل و توسط کارشناسان پژوهش دانشکده، تاریخ دفاع از طریق کارتابل کارشناسان پژوهش دانشکده در سیستم ثبت می گردد.

مرحله پنجم
  • سپس فرم صورتجلسه دفاع و دعوتنامه اساتید توسط کارشناسان پژوهش دانشکده از طریق سیستم پرینت گرفته شده و به تائید رئیس دانشکده رسیده و به منظور برگزاری جلسه دفاع تحویل دانشجو می گردد.


 

برای انجام مراحل فوق اینجا را کلیک کنید.