اعضای هیات علمی گروه تحصیلات تکمیلی تغذیه و گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

اعضای هیات علمی

دکتر افشین آخوندزاده

تحصیلات: دکتری تخصصی

 

رشته: بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مرتبه علمی: دانشیار

نحوه همکاری: نیمه وقت

سمت: مدیر گروه علوم تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی (کارشناسی ارشد)

 

 

دکتر ابوالقاسم جزایری

تحصیلات: دکتری تخصصی

 

رشته: تغذیه

مرتبه علمی: استاد

نحوه همکاری: نیمه وقت

سمت: عضو هیات علمی گروه علوم تغذیه (کارشناسی ارشد)

 

 

شهریار اقتصادی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: تغذیه

مرتبه علمی: استاد

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی و مدیرگروه علوم تغذیه

 

 

سید علی کشاورز

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: تغذیه و بیو شیمی

مرتبه علمی: استاد

نحوه همکاری: نیمه وقت

سمت: عضو هیأت علمی

 

 

دکتر فریدون سیاسی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: بهداشت عمومی و تغذیه

مرتبه علمی: استاد

نحوه همکاری: نیمه وقت

سمت: عضو هیأت علمی

 

 

دکتر بهنود عباسی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: علوم تغذیه

مرتبه علمی: استادیار

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی

 

 

دکتر فاطمه کرمی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: ژنتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی

 

 

دکتر عسل عطایی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: تغذیه

مرتبه علمی: استادیار

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی

پست الکترونیکی:

 

دکتر سارا صرافی زاده

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: تغذیه

مرتبه علمی: استادیار

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی

 

 

دکتر امیر حسین خلیفه سلطانی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: علوم بهداشتی

مرتبه علمی: استادیار

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی

 

 

دکتر آریو موحدی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: تغذیه

مرتبه علمی: استادیار

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی

 

 

زهره طباطبائیان نیم آورد

تحصیلات: کارشناسی ارشد

1509878666-img-20160702-142138.jpg

رشته: بیوشیمی

مرتبه علمی: مربی

نحوه همکاری: تمام وقت

سمت: عضو هیأت علمی