کادر اداری

رئیس اداره:
سمیه خدادادیان

 

مسئول امور دنش آموختگان:

مرجان عبدالهی

 

کارشناسان:

سید مهدی ذاکری

آرزو شیردل

الهه حمزه لو

نسرین عوض زاده

محبوبه آقاجانی