کادر اداری

مدیر پژوهشی:

دکتر بهنود عباسی

 

کارشناسان:

- نیکو همتی

- لیلا میران زاده

- علی جلیلی

- آرش خلیلیان