فعالیت های انجام شده EDO

فعالیت های انجام شده EDO در سال 94

1.       برگزاری کارگاه آموزشی طرح و دوره درس Course & Lesson Plan در دانشکده مورخ 23/9/94

2.       چاپ و انتشار پمفلت ارزشیابی 360 درجه

3.       تهیه مقالات و خبر برای دو هفته نامه نشریه علمی ـ خبری "پویش"

 

 فعالیت های انجام شده EDO در سال 98

  1. انجام و گزارش اعتباربخشی دانشکده در سال 1396
  2. انجام ارزشیابی 360 درجه سالانه

     1-2. ا انجام ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط دانشجو

     2-2. انجام ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط همکار

     3-2. انجام ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط مدیر گروه رئیس دانشکده

  1. پیگیری و نظارت بر تدوین طرح درس اساتید
  2. ارزیابی طرح درس اساتید