گروه کنترل کیفی و بهداشتی - کارشناسی ارشد

 

دکتر پیمان مهستی
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته: صنایع غذایی
مرتبه علمی: استادیار
سمت: مدیرگروه رشته کنترل کیفی و بهداشتی
پست الکترونیکی:
رزومه


 

دکتر هدایت حسینی
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
مرتبه علمی: دانشیار
سمت: عضو هیات علمی گروه کنترل کیفی و بهداشتی
پست الکترونیکی:
رزومه


 

 

 

دکتر ندا عطاران
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته:
مرتبه علمی: استادیار
سمت: عضو هیات علمی گروه کنترل کیفی و بهداشتی

پست الکترونیک:


 

 

بالای صفحه