گروه اقتصاد بهداشت - کارشناسی ارشد

دکتر لیلا ریاحی
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته: مدیریت خدمات بهداشتی
مرتبه علمی: استادیار
سمت: مدیرگروه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و اقتصاد بهداشت
پست الکترونیکی l.ri ah i@srbiau.ac.ir

رزومه


دکتر انیسه نیک روان

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته: اقتصاد سلامت
مرتبه علمی: استادیار
سمت: اقتصاد بهداشت
پست الکترونیکی: a.nikravan@srbiau.ac.ir  

رزومه