مهندسی پزشکی (بیومواد و بافت)

این گروه شامل رشته های مهندسی پزشکی - بیومتریال و مهندسی پزشکی مهندسی بافت می شود.