مهندسی پزشکی (بیومکانیک و توانبخشی)

اعضای هیات علمی

 

گروه بیو مکانیک و توانبخشی

دکتر کامران حسنی
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته: مهندسی مکانیک گرایش بیومکانیک
مرتبه علمی: دانشیار
سمت: مدیرگروه
پست الکترونیکی: K.Hasani@srbiau.ac.ir
دریافت رزومه


دکترصادق ناصرخاکی
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته: بیومکانیک
مرتبه علمی: استادیار
سمت: عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: snkhaki@srbiau.ac.ir
دریافت رزومه


 

دکتر محمد نیکخو
تحصیلات: دکتری تخصصی
رشته: مهندسی مکانیک گرایش بیومکانیک
مرتبه علمی: استادیار
سمت: عضو گروه تخصصی بیومکانیک