هیات رئیسه

ریاست دانشکده:

خانم دکتر لیلا ریاحی

 

معاونت دانشکده:

آقای دکتر فریدون نوشیروان راحت آباد