کادر اداری دانشکده

 

 

حوزه ریاست دانشکده علوم وفناوریهای پزشکی

دکتر لیلا ریاحی

ریاست دانشکده

دکتر فریدون نوشیروان راحت آباد

معاونت دانشکده

صابر آزادی

مسئول دفتر دانشکده

زهرا افشاری کارشناس کمیته اخلاق

حوزه آموزش

سمیه خدادادیان

رئیس آموزش

آرزو شیردل

کارشناس آموزش

الهه حمزه لو

کارشناس آموزش

نسرین عوض زاده

کارشناس آموزش

آنوشا قهاری

کارشناس آموزش

مرجان عبدالهی

کارشناس مسئول اموردانش آموختگان

حوزه پژوهش

دکتر بهنود عباسی

مدیر پژوهش

علی جلیلی مجارشین

کارشناس مسئول امورپژوهشی

نیکو همتی

کارشناس پژوهش

لیلا میران زاده

کارشناس پژوهش

آرش خلیلیان

کارشناس پژوهش

دبیرخانه

حامد زهتاب یزدی

دبیرخانه

حوزه آزمایشگاه ها

فردین قویدل

رئیس اداره آزمایشگاه ها

محمد صالح حسین زاده

کارشناس آزمایشگاه

فرزانه فرهنگ

کارشناس آزمایشگاه

رضا تهوری

کارشناس آزمایشگاه

مهدی مولائی

کارشناس آزمایشگاه

امیر قنبری

کارشناس آزمایشگاه

قاسم علی محمد پوراهر

کارشناس آزمایشگاه

حوزه اداری

حسین حسن زاده

رئیس امور اداری دانشکده

محمد عموزاد

بایگانی

حوزه امور دانشجویی وفرهنگی

خانم مهرآسا وهاب زاده

رئیس امور دانشجویی وفرهنگی