روش تسویه پژوهشی

روش تسویه پژوهشی جهت تعیین نمره مقاله یا انصراف از مقاله برای دانشجویان مقطع دکتری

دانشجویان مقطع دکتری که از رساله خود دفاع نموده اند حداکثر نمره ۱۹ لحاظ می شود لذا لازم است برای تعیین تکلیف ۱ نمره باقی مانده لازم است مقاله چاپ شده و یا پذیرش شده ارایه کنند

لذا می توانند برای اخذ نمره نهایی و تسویه حساب مراحل زیر را انجام دهند:

۱ - اصل نامه پذیرش یا مقاله چاپ شده باید به تایید استاد راهنما، مدیرگروه و سپس مدیر پژوهش و رئیس دانشکده رسانده شود.

۲- فرم "تایید مقاله جهت مجوز دفاع وتسویه حساب دکتری" را دانلود و امضاء اساتید مربوط را پیرو توضیحات مندرج در آن فرم اخذ نماید.

۳- کسانی که می خواهند نامه پذیرش مقاله ارایه نمایند لازم است فرم تعهد چاپ مقاله را دانلود و امضای اساتید مربوطه را اخذ نمایند.

۴ - فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه را از سایت دانشکده دانلود و پرینت کرده و به امضای استاد راهنما و مدیر گروه برسد

۵- فرم تسویه حساب پایان نامه / رساله را دانلود و بعد از اخذ امضای اساتید تحویل دفتر پژوهشی نمائید.

6- فایل اکسل را دانلود و تکمیل نمایید

 

روش تسویه پژوهشی جهت تعیین نمره مقاله یا انصراف از مقاله برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که از پایان نامه خود دفاع نموده اند حداکثر نمره پایان نامه آنها از ۱۸ تعیین شده است. لذا لازم است برای تعیین تکلیف ۲ نمره باقی مانده یکی از مراحل زیر را انجام دهند تا نمره پایان نامه در کارنامه دانشجو درج شود:

 

الف- تسویه پژوهشی با ارایه مقاله:

۱ - اصل نامه پذیرش یا مقاله چاپ شده که به تایید استاد راهنما، مدیرگروه و سپس مدیر پژوهش و رئیس دانشکده رسیده است به دفتر پژوهش تحویل داده شود.

۲- کسانی که می خواهند نامه پذیرش مقاله ارایه نمایند لازم است فرم تعهد چاپ مقاله را دانلود و امضای اساتید مربوطه را اخذ نمایند.

۳ - فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه را دانلود و پرینت کرده و به امضای استاد راهنما و مدیر گروه برسد.

۴- فرم تسویه حساب پایان نامه / رساله را دانلود و بعد از اخذ امضای اساتید تحویل دفتر پژوهشی نمائید.

 

ب- تسویه پژوهشی بدون ارایه مقاله

۱ - در صورتی که دانشجو بخواهد از ارایه مقاله صرف نظر کند، فرم انصراف از مقاله را دانلود امضاء استاد راهنما و مدیر گروه را اخد نماید.

۲- فرم تعهد انصراف از مقاله را دانلود و پرینت کرده و به امضای استاد راهنما و مدیر گروه برساند

۲ - فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه را دانلود و پرینت کرده و گزینه "مقاله ندارد" را انتخاب کرده و به امضای استاد راهنما و مدیر گروه برسد.

۳- فرم تسویه حساب پایان نامه / رساله را دانلود و بعد از اخذ امضای اساتید تحویل دفتر پژوهشی نمائید.

 

برای تسویه پژوهشی فقط فرم های فوق الذکر را از سایت دانشکده دریافت و بعد از اخذ امضا و تکمیل فرم ها تحویل دفتر پژوهش نمایید. بعد از روئیت نمره پایان نامه در کارنامه جهت انجام تسویه آموزشی به دفتر آموزش رجوع نموده و فقط یکعدد صحافی و یکعدد سی دی کافی برای ارایه به کتابخانه همراه داشته باشید. لذا باید دانشجویان ارشد و دکترا یک نسخه پایان نامه صحافی شده مطابق با عنوان پروپوزال مصوب و با ذکر اساتید راهنما و مشاور (ارشد: آبی تیره، دکتری: مشکی) با فونت بی لوتوس ۱۴ مطابق آئین نامه که در سایت دانشگاه موجود است تهیه کنند. نام دانشکده به نام جدید تحت عنوان" دانشکده علوم و فناوری های پزشکی" تغییر یافته است. شایان ذکر است صفحات ابتدایی با حروف ابجد شروع می‌شود ترتیب صفحات نیز مطابق آئین نامه موجود در سایت تهیه شود ابتدای پایان نامه (بسم الله، منشور اخلاق، فرم اصالت پایان نامه، مطابق طرح روی جلد به فارسی، صفحات تقدیر و تشکر و فهرست....) و چکیده فارسی با عدد یک شماره گذاری می‌شود ودر ادامه فصول پایان نامه ادامه می یابد تا چکیده انگلیسی: که با ذکر نام و عنوان پایان نامه در انتها پایان نامه و مطابق صفحه عنوان روی جلد به انگلیسی نیز درآخرین صفحه ضروری است. و هم چنین آرم دانشگاه در بالا و سمت چپ قرار داده شود. پس از تهیه صحافی و سی دی با در دست داشتن فرم تسویه حساب که از بخش امور دانش آموختگان (سرکار خانم عبدالهی) دانشکده دریافت نمودید. جهت اخذ امضا و تایید نسخه صحافی و سی دی باید به پژوهش دانشکده مراجعه نمائید.

یک عدد CD پایان نامه با فونت تایم نیوز که محتویات آن شامل:

  • یک پوشه حاوی WORD پایان نامه
  • یک پوشه حاوی PDF پایان نامه
  • یک پوشه تحت عنوان فرمها: حاوی ۱- ساختار بانک اطلاعاتی ۲- فرم ارائه چکیده پایان نامه در پایین صفحه موجود است تذکرمهم: درتکمیل فرم ساختار بانک اطلاعاتی هیچ کد و شناسه‌ای وارد نفرمایید. باید در تهیه WORD پایان نامه و PDF پایان نامه مطالب بصورت پیوسته باشد و از تفکیک قسمتها بصورت فایل‌های مجزا تحت عنوان فصل‌ها، تقدیر و