تدوین پروپوزال

 • اطلاع از ظرفیت راهنمایی و مشاوره اساتید مورد نظر جهت همکاری در پایان نامه (رجوع مدیر گروه)
 • انتخاب موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما
 • تسلیم عنوان پایان نامه (حداکثر در ۲ صفحه شامل عنوان، نام دانشجو، نام راهنما، دانشکده و گروه و تاریخ پروپوزال، مقدمه در پنج سطر، هدف کلی، اهداف ویژه و هدف کاربردی) بوسیله دانشجو به انضمام فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال و طرح در شورای پژوهشی (مقطع ارشد) یا (مقطع دکتری) به مدیر گروه آموزشی جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده
 • تصویب عنوان پایان نامه در جلسه شورای گروه (تاریخ تصویب گروه ملاک تعیین زمان انتظار برای دفاع نمی‌باشد)
 • تدوین پروپوزال براساس فرم پیشنهاد تحقیق (کارشناسی ارشد) (دکتری) توسط دانشجو زیر نظر استاد راهنما جهت ارایه به مدیر گروه
 • درخواست کد اخلاق پژوهش از کمیته اخلاق واحد (از طریق استاد راهنما). (خانم افشاری کارشناسصدور کد اخلاق می باشند.)
 • ارائه نامه موافقت از سازمان یا محل اجرای پژوهش (جامعه پژوهش) توسط دانشجو به دفتر پژوهش. تذکر: دانشجویانی که جهت اخذ موافقنامه از مرکز مورد تحقیق خود نیاز به معرفی نامه از دانشگاه داشته باشند می‌توانند به گزینه "صدور معرفی نامه" در منوی پژوهش رجوع نمایند
 • ارائه نامه استعلام از سایت h ttp://www.irandoc.ac.ir و تأیید شده توسط مدیر گروه به دفتر پژوهشی
 • ثبت پروپوزال در سامانه مدیریت امور پژوهشی پژوهشی واحد
 • تأیید استاد راهنما و مشاور در سیستم الکترونیکی به منزله پذیرش درخواست راهنمایی یا مشاوره
 • آپلود فایل پروپزال توسط دانشجو در سامانه مدیریت امور پژوهشی
 • تأیید پروپزال توسط استاد راهنما و مشاور در سامانه مدیریت امور پژوهشی
 • ارسال پروپزال به مدیر گروه در سامانه مدیریت امور پژوهشی و تأیید و ارسال آن توسط مدیرگروه به کارشناس پژوهشی جهت تصویب در معاونت پژوهشی واحد
 • مراجعه دانشجو به دفتر پژوهشی دانشکده بعد از یک ماه از زمان تصویب در معاونت پژوهشی واحد، جهت دریافت ابلاغیه و تحویل آنها به اساتید محترم راهنما و مشاور.