تذکرات ضروری تسویه

- نمره اخذ شده در جلسه دفاع برای کارشناسی ارشد حداکثر ۱۸ و برای دکتری حداکثر ۱۹ می‌باشد. لذا برای تکمیل بقیه نمره لازم است مقاله پذیرش یا چاپ شده از طرف دانشجو ارائه شود. فقط دانشجویان کارشناسی ارشد می‌توانند انصراف از مقاله بدهند که در این صورت استاد راهنما می‌تواند شخصاً اقدام به چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه نماید.

- تمامی فرم‌های لازم برای تسویه پژوهشی در سایت دانشکده درج شده است. لطفاً بعد از مطالعه و دانلود و اخذ امضاهای لازم مدارک را تحویل دفتر پژوهشی دهید تا اقدامات لازم انجام گیرد.

- بعد از ارائه مدارک بطور کامل، نمره نهایی بعد از طی مراحل اداری جهت درج نمره به آموزش ارسال خواهد شد. بعد از روئیت نمره پایان نامه / ‏رساله‬ در سایت آموزش می‌توانید برای اقدام به فارغ التحصیلی به آموزش وجوع نمائید.

- نمره کمی و کیفی جلسه دفاع فقط بخشی از نمره نهایی می‌باشد لذا تا تکمیل نشدن نهایی نمره امکان ارائه گواهی از طرف آموزش امکان پذیر نمی‌باشد.

- بعد از انجام تسویه پژوهشی بقیه مراحل فارغ التحصیلی را از آموزش پی گیری نمائید پژوهش از پاسخ به سوالات مربوط به بعد از این مرحله معذور است.