پروتکل انتخاب استاد راهنما برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( گرایش بیومواد)

 

  1. اساتید تمام وقت رسمی گروه ( خانم دکتر حسن زاده خانم دکتر آصف نژاد و خانم دکتر نجم الدین) می باشند. ضمنا جناب آقای دکتر بهاری فر عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فناوری های پزشکی هستند که با گروه بیومواد به صورت تمام وقت همکاری دارند.
  2. دانشجویان موظف هستند استاد راهنمای پروژه خود را از یکی از اساتید بند 1 انتخاب کنند.
  3. بر مبنای تعداد ورودی های هر سال، به هر یک از اساتید تمام وقت ظرفیت یکسانی اختصاص داده می شود. دانشجویان پس از آگاهی دقیق از زمینه های تخصصی اساتید و شرایط پذیرش دانشجو توسط آنها، مطابق فرم پیوست اولویت های اساتید انتخابی خود را به گروه اعلام می کنند. گروه با نظر اساتید و با توجه به اولویت های دانشجو، استاد راهنمای دانشجو را انتخاب می کند. بدیهی است چنانچه ظرفیت استادی پر شده باشد، اولویت های بعدی دانشجو ملاک تصمیم گیری قرار می گیرد.

توجه: ملاک داشتن ظرفیت، سامانه ثبت پروپوزال نمی باشد، بلکه تعداد دانشجویان ورودی هر سال ملاک اختصاص ظرفیت به اساتید گروه است.

توجه: به دانشجویان توصیه می شود پیش از انتخاب استاد راهنما و تکمیل فرم مربوطه، با اساتید مندرج دربند 1 هماهنگی لازم را به عمل آوردند و پس از اطمینان از پر نبودن ظرفیت استاد و همچنین رضایت استاد و شخص دانشجو، اقدام به تکمیل فرم و اعلام اولویت های انتخاب استاد راهنمای خود به گروه کنند.

  1. پس از انتخاب استاد راهنمای دانشجو توسط گروه با توجه به اولویت های اعلام شده توسط دانشجو، امکان تغییر استاد راهنما وجود ندارد مگر با تایید استاد راهنمای انتخاب شده برای دانشجو. لذا دانشجویان در انتخاب اولویت های انتخابی خود، دقت لازم را بنمایند.
  2. پس از انتخاب استاد راهنما از گروه، در صورت نیاز و صلاحدید استاد راهنما، جهت ارتقا بخش های پژوهشی پروژه، استاد مدعو در نقش استاد راهنما یا مشاور به کادر پژوهشی پروژه اضافه می گردد.

لازم به ذکر است پذیرش استاد مدعو در پروژه دانشجویان، با تایید 1. استاد راهنمای پروژه از داخل گروه، 2.  تاییدیه گروه و 3. شورای پژوهشی دانشکده مقدور است. لذا چنانچه دانشجویی خارج از مسیر مذکور اقدام به انتخاب استاد مدعو بنماید، گروه تضمینی برای پذیرش استاد مدعو نخواهد داشت.

  1. پس از انتخاب استاد راهنما توسط گروه با توجه به اولویت های انتخاب شده توسط دانشجو، دانشجو می تواند اقدام به ثبت پروپوزال در سامانه و دفاع از عنوان پروپوزال خود در جلسات بعدی گروه نماید.

 

دریافت فرم پیشنهاد استاد راهنما